ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด

 

 

1.  ธุรกิจสินเชื่อ

 เงินกู้ระยะสั้น

  เงินกู้ระยะปานกลาง

                                                                                                    credits1                             2. ธุรกิจหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก  

        2.1 ปุ๋ย                       

        2.2 นำ้มัน

 2162  2163

 

2168

 2164  2167  2170

 

         

        2.3  วัสดุการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เลื่อยยนต์  ถังฉีดพ่นยา

        2.4 เมล็ดพันธุ์ข้าว 05  ก.ข.6  ก.ข.15

 download 1shopping downloaddownload 2
 n4  

 

 


3. ธุรกิจการแปรรูป

 

 n1  n2 n3 

 

 

 

4. ธุรกิจรวบรวม

 

 

 98715  98726  images 2