ข้าวหอมตระการ 

 

ricekk

 Ri2  Ri3  Ri4  
 ข้าวหอมมะลิ  ข้าวไรซ์เบอรี่  ข้าวกล้อง  

  

Ri1