ativity coop

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 นำโดย นายสมคิด  ขันตี  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ,คณะกรรมการ

        นายไมตรี  อกนิษฐานนท์  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เดินทางไปทอดถวายผ้าป่าสามัคคีที่ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่วัด 2 แห่ง คือ ทอดถวาย ณ วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม  ยอดผ้าป่า 109,999 บาท และทอดถวาย ณ วัดเวฬุวนาราม บ้านคำสมิง  ยอดผ้าป่า 106,599 บาท