ativity coop

 

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด นำโดย นายสมคิด  ขันตี  ประธานกรรมการ,คณะกรรมการ

          นายไมตรี  อกนิษฐานนท์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (พายุโนรู) ในเขต บ้านโนนไฮ ตำบลขามเปี้ย,,บ้านสงยาง,บ้านสะพือ ตำบลสะพือ และบ้านเอ็นอ้า ตำบลตระการ รวม 72 ราย (23/11/65)  บ้านม่วงตอย,บ้านผักกะย่า,บ้านโพนเมือง,บ้านตระการ ตำบลตระการ
รวม 117 ราย (24/11/65)  และเขตบ้านเซเป็ด, บ้านโพนสิม,บ้านเสาธงใหญ่,บ้านจิกสูง ตำบลเซเป็ด ต่อด้วย บ้านดอนหมู,บ้านน้ำคำ,บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย และ
บ้านคำข่า ตำบลไหล่ทุ่ง รวม 104 ราย (25/11/65)
           รวม 3 วัน มีสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน 293 ราย