ativity coop

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ต้อนรับ สำนักงานชั่งตวงวัดอุบลราชธานี และสำนักงานชั่งตวงวัดขอนแก่น

       เข้าตรวจสอบ และเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ที่โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ทั้งเครื่งบรรจุอัตโนมัติ เครื่งชั่งกึ่งอัตโนมัติ เครื่องชั่ง 50 กิโลกรัม เครื่องชั่ง 40 ตัน เครื่องวัดความชื่นข้าวเปลือก และเครื่องวัดความชื่นข้าวสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานชั่งตวงวัดกำหนด