ativity coop

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี   ศรีหามาตย์    สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

           ด้วยสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ปีบัญชีสิ้นสุด31 มีนาคม 2565) 
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566)

           ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี