ativity coop

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

       เดินทางเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด  และให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการรับซื้อข้าวเปลือก ใน "โครงการ
5 ธันวา เทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และปล่อยขบวนคาราวานรถข้าวสารเพื่อส่งจำหน่ายให้กับบริษัท เอก- ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) และบริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด และเกษตรกรทั่วไปให้สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  โดยมีนายสมมาฏฐ์   โพธิ  นายอำเภอตระการพืชผล, นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี, นายประวิทย์  เทพรังศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกรอำเภอตระการพืชผลให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการในรูปแบบวิถีใหม่ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและดำนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการสาธารสุขอย่างเคร่งครัด