ativity coop

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.30 น. นายสมคิด  ขันตี ประธานกรรมการ

        พร้อมด้วย นายไมตรี  อกนิษฐานนท์ ผู้จัดการ  มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท, น้ำดื่ม 30 แพ็ค  และมังคุด 10ลัง
ให้นายสมมาฏฐ์  โพธิ  นายอำเภอตระการพืชผล ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโร่น่า 2019 พร้อมด้วย นายณรงค์  แผลงศร  สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคระบาด ที่ อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี 

ธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด 19

#คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน