ativity coop

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00น. - 13.30น. นายสมคิด  ขันตี  ประธานกรรมการ

          พร้อมด้วย นายไมตรี  อกนิษฐานนท์  ผู้จัดการ และคณะกรรมการอำนวยการ ถวายผ้าป่าสามัคคีชาวสหกรณ์ ที่วัด  2 แห่งดังนี้

               1.วัดบ้านโพนเมือง  ต.ตระการ      ยอดผ้าป่า  101,229 บาท

               2.วัดบ้านโนนกุง     ต.โนนกุง       ยอดผ้าป่า  101,229 บาท