ativity coop

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมมาตย์   พุทธิพิมพ์   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


          ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ รับซื้้อข้าวเปลือกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  5 ธันวาคม 2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

                      1. เพื่อเป็นการดูแลรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง 

                      2. เพื่อให้สมาชิกสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ โดยสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อ

                      3. เพื่อน้อมรำลึกและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชยกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

                      4. เพื่อสร้างศรัทธาให้สมาชิกสหกรณ์

          โดยมีเป้าหมาย คือ  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จำนวน ๑๑๖ กลุ่ม และเกษตรกรโดยทั่วไป ซึ่งสามารถรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ได้ จำนวน  225  ตัน และรับซื้อเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวัน ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ได้จำนวน  110  ตัน รวม 2 วัน ได้ 335 ตัน  ในราคา แสนละ 1,550 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์   และ ราคา
แสนละ 1,520 บาท  สำหรับเกษตรกรทั่วไป    รับซื้อ  ณ  โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ตั้งอยู่ 4 หมู่ 10 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี