ativity coop

 

          เมื่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสวาท  คำบุตรดา   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้สมาชิกผู้ให้น้ำบาดาล เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้นำ้บาดาล และการต่ออายุใบขออนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป   ชุตินันทกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล  การต่ออายุใบขออนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล ให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาล  และได้รับความอนุเคราะห์จากตัวแทน บริษัท ซี.พี.หมอดิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพด แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 45 ราย