ativity coop

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  นายพิทยา  นาผล  รองผู้อำนวยการฝ่ายอีสารตอนล่าง  และนายประวิทย์  เทพรังศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดอุบลราชธานี 

           ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน  ขั้นตอนการแปรรูปข้าว และช่องทางการตลาด โดยมี นายสมคิด  ขันตี ประธานกรรมการ  ให้การต้อนรับ ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล  จำกัด  ต.เซเป็ด  อ.ตระการพืชผล  จ.อบลราชธานี