ativity coop

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสวาท  คำบุตรดา   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และศึกษาดูงาน ประจำปี 2563

         สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จัดทำโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ เพื่อให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถให้คำแนะนำกับสมาชิกสหกรณ์และศึกษาดูงาน อีกทั้งประธานกลุ่มรู้จักกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรัก ความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และได้ประสบการณ์มาพัฒนาสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีความอยู่ดี กินดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ได้มีการจับสลากผ้าป่าสามัคคีชาวสหกรณ์ และตัวแทนกลุ่มสมาชิกที่ได้รับผ้าป่าฯ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 25 และกลุ่มที่ 81

         ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา