ativity coop

 

เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค.63 นายสวาท คำบุตรดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 เปิดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันการเกษตร ระยะที่ 2 

พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด และนายเหรียญทอง  จันทร์สิงห์ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบน้ำในไร่นาและประโยชน์ จากการใช้ระบบน้ำในไร่นาโดยการขุดเจาะบาดาล และการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการช่วยสูบน้ำ  แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ การจัดอบรมครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมและผ่านการคัดกรอง ทั้งสิ้น 52 ราย