ativity coop

 

โครงการ อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกอพยพหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายสิทธิ์ชัย  ศรีมาฤทธิ์  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด จัดทำโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกอพยพหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 

โดยสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันและการเกิดสาธารณภัย ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีการสมมุติสถานการณ์จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ปั้มน้ำมันบางจาก  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความพร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานและโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของสหกรณ์