ativity coop

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบปะรมาณ 2562

วันที่ 20,21 มิถุนายน 2562 นายนพดล จันทร์สอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้มอบหมายให้

  1. นายธนเดช พารัตน์ ตำแหน่ง            นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  ยุตะวัน     ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  3. นางสาวอุไรวรรณ จันมานิจ ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  4. นางสาวเด่นนภา พลฤทธิ์ ตำแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการให้ความรู้วิชาสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์  แนะนำการจัดนิทรรศการ ข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์แนะนำการจดบันทึกรายงานการประชุม แนะนำการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดซื้อ – ขายสินค้า ทะเบียนคุมต่าง ๆให้เป็นปัจจุบัน แนะนำการจัดหาสินค้าที่จำเป็นมาจำหน่าย การจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ติดราคาสินค้าทุกชนิด  ซักซ้อมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงนา และโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี