ativity coop

 

แปลงใหญ่อุบลฯวางแผนการตลาดหวังเชื่อมโยงเครือข่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2562  นายประวาน อูปทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี        

นายประวาน อูปทอง เผยว่า การรวบรวมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 10 แปลง รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 6,453 ไร่  แยกเป็นแปลงข้าว จำนวน 8 แปลง พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 5,596 ไร่ แปลงมันสำปะหลัง 1 แปลง พื้นที่เพาะปลูก 356 ไร่ และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 501 ไร่ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 402 ราย ในการประชุมมีการเน้นย้ำในเรื่องการจัดทำแผนการผลิต และแผนการตลาดเพื่อนำไปพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างแปลงใหญ่ ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง