ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด

bbb010 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด
   bbb010 ข้อบังคับ หน้า 1-7
   bbb010 ข้อบังคับ  หน้า 8-16
   bbb010 ข้อบังคับ หน้า 17-26
   bbb010 ข้อบังคับ หน้า 27-38
bbb010 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
bbb010 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

 

ระเบียบ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด

bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551 
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2558
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้่าง พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวม พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการทำการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ตลาดกลางข้าวเปลือกประจำตำบล พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพให้สมาชิก พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์(หรือเยาวชนสหกรณ์) พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับฝากเงินกับสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2551
bbb010   ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2551
bbb010 ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2551
bbb010  ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการขายเชื่อน้ำมัน พ.ศ. 2551