การสมัครสมาชิกสหกรณ์ 

 

สมาชิกสหกรณ์แบ่งออกเป็น  2 ประเภท ดังนี้

1.  สมาชิกสมทบ

2.  สมาชิกสามัญ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 

 สมาชิกสมทบ 

        1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี มีสัญชาติไทย และต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

        2. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก  

ขั้นตอนการสมัคร

         1. เตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน

         2. กรอกใบสมัครสมาชิกที่สหกรณ์

         3. ค่าธรรมเนียม สมัครสมาชิกสหกรณ์แรกเข้า จำนวน 100 บาท และถือหุ้นครั้งแรก จำนวน 200  บาท

 

สมาชิกสามัญ

        1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี มีสัญชาติไทย เป็นกลุ่มเกษตรกร และต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

        2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มในโซนพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกประชุม เพื่อให้ที่ประชุมยกมือรับรองให้เข้าเป็น สมาชิกสหกรณ์

        3. เมื่อผ่านมติที่ประชุมแล้วให้กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครสมาชิก

        4. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้สมัครและคู่สมรส)

        5. สำเนาทะเบียนสมรส  / ใบรับรองการโสด (มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน กรณีโสด)

        6. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นำชื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรับรอง เมื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองแล้ว จึงจะสามารถชำระค่าสมัคร และเข้าเป็นสมาชิกได้

        7. ค่าธรรมเนียม สมัครสมาชิกสหกรณ์แรกเข้า จำนวน 100 บาท  และถือหุ้นครั้งแรก จำนวน 1,000  บาท