ประวัติความเป็นมา

Logo Coop Trakan2
สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล  จำกัด ที่อยู่ 281 หมู่ 4  ถ. ตระการ – เขมราฐ   ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี   34130 โทรศัพท์ 045-481136    ชื่อหัวหน้าองค์กร นายไมตรี   อกนิษฐานนท์    ผู้จัดการ   สหกรณ์การเกตษรตระการพืชผล  จำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม   2513  โดยการคว้าสหกรณ์หาทุนเข้ากันเป็นสหกรณ์การเกษตรจำนวนสมาชิกแรกตั้ง 13 กลุ่ม 533 คนทุนเรือนหุ้นเมื่อแรกตั้ง 39,850.00 บาท เงินกู้ภายนอกครั้งแรก  756,145.14 บาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 
cooplabel
 309
 310