ประวัติสหกรณ์

       จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุ่มพันธุ์ข้าวทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์ มาจากการที่ ร้อยเอกจารุวัฒน์ บาตรโพธิ์ สัสดีอำเภอศรีณรงค์ ได้มีการสำรวจจำนวนทหารกองหนุนในเขตอำเภอศรีณรงค์ ในปี ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลส่วนใหญ่ ประสบปัญหาหนี้สินและขาดทุนจากการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ขาดอาชีพเสริมและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว สัสดีอำเภอศรีณรงค์จึงได้หารือกันและเกิดแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพที่มีความถนัด นั่นคือการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยการรวมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว ภายใต้การให้คำปรึกษาจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ซึ่งในครั้งแรกมีการจัดอบรมจำนวน ๖๐ คน

       กลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย) และกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอำเภอศรีณรงค์  ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อความเป็นเอกภาพ  จัดตั้งเป็นสหกรณ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายสิ้นค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก  และเกษตรกรในพื้นที่  โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ

โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ จากนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ประเภทสหกรณ์การเกษตร  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ ๓๒๐๐๐๐๑๓๒๕๕๘๕  ชื่อว่า  สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด  ทำหน้าที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต และหาตลาดให้กับศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนฯ  และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ   เพื่อให้เกษตรกรชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี แทนการจำหน่ายในรูปแบบของข้าวเปลือกตามปกติขณะที่ชาวนาบริเวณข้างเคียงก็จะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในราคาถูก  ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองของชาวนา รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ศูนย์ข้าวชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์มีสมาชิกทั้งหมด ๔๐ คนได้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (พันธุ์ข้าว กข.๑๕) มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ประมาณ ๖๓ ตัน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

      ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ศูนย์ข้าวชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์มีสมาชิกทั้งหมด ๗๒ คนพื้นที่การผลิตประมาณ ๔๒๐ ไร่ เป้าหมายประมาณการจะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (พันธุ์ข้าว กข.๑๕) ประมาณ ๑๐๐ ตัน

มีกิจกรรมดังนี้

  1. การบริหาร/ควบคุมภายใน

                   การบริหารงานมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 11 คน มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน  

  1. สถานภาพองค์กร

                   สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด มีการดำเนินงานตามปกติ

  1. การปิดบัญชีของสหกรณ์

                   สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด ปิดบัญชี ณ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

  1. 4. จำนวนสมาชิก สามัญ 192 ราย สมทบ  3   ราย   รวม  195   ราย 
  2. ประเภทธุรกิจที่สมาชิกร่วมทำมากที่สุด คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 150   ราย 

          6. ทุนของสหกรณ์  (ทุนเรือนหุ้น)                         รวมจำนวน  430,050 บาท