สื่อประชาสัมพันธ์

                                                                                                      1.สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์

                                                                                                      2.วิสาหกิจชุมชน

                                                                                  3. OTOP นวัตวิถี จ.สุรินทร์