flb 06  flb 06 flb 06วิสัยทัศน์flb 06 flb 06  flb 06

 

เป็นสหกรณ์ที่มั่งคง สมาชิกมั่งมี เทคโนโลยีก้าวไกล โปร่งใสในหน้าที่ สนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้ยั่งยืน

พันธกิจ

                          1187747419 1.บริหารจัดการและดำเนินการตามระบบของสหกรณ์การเกษตรที่ดี

                   1187747419 2.รวบรวบผลผลิตและจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม

                   1187747419 3.ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

                   1187747419 4.ดำเนินกิจการของสหกรณ์อย่างซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

                   1187747419 5.ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้อาชีพทำนาเกลือได้อย่างยั่งยืน

 mmmmmm