วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ปสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด จัดระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 43 รอบปีบัญชี 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง  ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการเสนอผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และสหกรณ์ มีกำไรสุทธิ จำนวน