อาทิเช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดสัตว์ ปลูกมั่นสัมปหลัง ปลูกพริก รวมไปพืชผักสวนครัว เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน