วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  นางเดือน ป้านสุวรรณ์  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวบุศรา ป้อมสิงห์ เจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม  "หลักสูตรการเรียนรู้การจัดทำเว็ปไซค์ Joomla"  ในการโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเว็ปไซค์ของสหกรณ์ตนเองต่อไปได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่/กรรมการ  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด , สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตะเวนชายแดน จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี