คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานสหกรณ์    
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆโดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก

               

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

 1. ผู้สมัครต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวผ่านประธานกลุ่มเพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก)สอบสวนพิจารณา
 2. ให้นำหลักฐานสำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน  หนังสือจากประธานกลุ่ม  และรูปถ่าย  1”  3  รูป  แล้วนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์หรือที่ประชุมกลุ่ม
 3. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท และชำระค่าหุ้นแรกเข้าคนละ 22 หุ้น
 4. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ณ  สำนักงานสหกรณ์  ตามวัน เวลาที่สหกรณ์กำหนดไว้
 5. เมื่อได้รับการอบรมการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วสมาชิกสามารถทำนิติกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์มีให้บริการได้