ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2520 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  เลขหมายทะเบียนที่  กสก.16/2520 เริ่มดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ท้องที่ดำเนินงานพื้นที่ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ปัจจุบันมีการให้บริการธุรกิจสหกรณ์ ดังนี้

  1.  ธุรกิจรับฝากเงิน

  2.  ธุรกิจสินเชื่อ

  3.  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

  4.  ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล