สหกณณ์การเกษตรหนองแค  จำกัด  ได้รับเกียรติจากท่านกิตติพงษ์  ทิพเสนา  นายอำเภอหนองแค 

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560  ในวันที่  27 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค