นางสาวดลยธร  แซ่งจัง 

                                                                                    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีรักษาการแทน ผู้จัดการสหกรณ์