พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษาสหกรณ์  โดยมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 180 คน