เพื่อแสดงความระลึกถึงและอำลา อาลัย  โดยจัดงานเลี่้ยง ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด  มีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ   พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงานเลี้ยง