จรรยาบรรณ  10  ประการ

สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 1. มุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์  และสุจริต  โดยยึดมั่น  อุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์
 2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม  และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
 3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด  รวมถึงยึดหลักจริยธรรม  วัฒนธรรมอันดีงาม
 4. มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
 5. กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
 6. พึงใช้ ดูแล  และรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
 7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
 8. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กร  หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
 9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
 10. ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและ     

  พวกพ้อง  และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์และเป็นคู่แข่งต่อการดำเนินการของสหกรณ์

 

จรรยาบรรณ  10  ประการ

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์  และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  ภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
 3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
 4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
 5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด  รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
 7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
 8. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
 9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
 10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์