แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  (คลิก29/3/62

กรมการปกครองแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยได้กำหนดช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

        1.การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
        2.การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th

       โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  4/3/62