สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ได้จดทะเบียนพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า"สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมวกเหล็ก จำกัด มีสมาชิกจำนวน 48 คน มีทุนดำเนินงาน 46,000 บาทจนกระทั้งในปี พ.ศ. 2526 สหกรณ์ได้ทำการจดทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อบังคับใช้ชื่อว่า "สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด"เป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรและขยายพื้นที่ทำการของสหกรณ์ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา คือ อำเภอปากช่อง โดยระยะแรกตั้งสหกรณ์และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม2515 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน

12