"สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย จำกัด ไม่มีศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์"