กิจกรรมวันสหกรณ์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ให้ทุกคนในสหกรณ์การเกษตรแก่งคอยร่วมกันไหว้สิ่งศักสิทธิ์ในสหกรณ์และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์