บุคลากรของสหกรณ์

 

 

          3099                              3101                              3104                           3102

             กชกร  แปงป้อ                                     กัญญาภัค  ทัศนา                                    สวิมล  คำมูลคร                              จินดากานต์  แตงอ่อน

             เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                                    เจ้าหน้าที่การเงิน                                     เจ้าหน้าที่บัญชี                               เจ้าหน้าที่การตลาด

 

                             

                       

                                      3100                                3227                               3103

                                            ภิรัชชตรา  เพิ่มพล                                                ประภา  เพิ่มพล                                                คงคา  สายโสภา

                                            เจ้าหน้าที่การตลาด                                              เจ้าหน้าที่ทั่วไป                                                       แม่บ้าน