33

ประธาน1

นายสวัสดิ์  เผื่อนจันทึก

             ทปรกษา                                     รอง11                                         รอง

                   นายวิชัย  คงสมทบ                                              นายชาญพงษ์  รัตนมรรดา                                            นายยุทธนา  ชัยสุริยะพันธ์

 

          กรรมการ6                                   กรรมการ2                             กรรมการ4

              นายสุนทร  ชัยสุริยะพันธ์                                               นายบุญหงส์  ตราศรีพันธ์                                             นายวรรณชัย  มุงรัง

                                      กรรมการ

                                           นางศรีประไพ  เคนสมศรี

                                                      กรรมการ