เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีการนำสินค้าของสหกรณ์ เช่น น้ำดื่ม ดินเพาะปลูก 

นำมาเสนอให้สมาชิกทราบถึงแผนดำเนินธุรกิจในรอบปีบัญชีใหม่ ว่าสหกรณ์จะมีแผนในการทำธุรกิจอย่างไรให้ดีขึ้น