ได้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหารการจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามวิถีของสหกรณ์และพัฒนาความรู้ทักษะการจัดการด้านธุรกิจสินค้าเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ