ได้เข้าร่วมโครงการสารวัตรเกษตรอาสาเพื่อทำหน้าที่เป็นสารวัตเกษตรอาสาให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง สามรถให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้และสามารถให้การสบับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสการทำผิด