ได้พาสมาชิกสหกรณ์ เข้ารับการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีการนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม