ได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินงาน และพัฒนาเป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ