41

 manager นางชุติกาญจน์  มาทอง
ตำแหน่งผู้จัดการ
โทร  032-471239  
 1  นางบุษกล  พุ่มพันธ์
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
โทร  032-471239  
2 นางสาวจันทร์จิรา  อินทะนิน
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
โทร  032-471239