ประวัติสหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด

35305

 

                          เดิมสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2513  ชื่อสหกรณ์ที่ดินท่ายาง จำกัด ประเภทสหกรณ์บริการ  ต่อมาเมื่อได้รับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2518 เลขหมายทะเบียนที่ 169/11448 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการช่วยเหลือสมาชิกให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และดำเนินธุรกิจแก่สมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 1.ธุรกิจสินเชื่อ  2.ธุรกิจซื้อ (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย)  3.รับฝาก