ธุรกิจการตลาด

            สหกรณ์ ฯ ได้ขยายธุรกิจการตลาดเพื่อเป็นการบริการสมาชิกอย่างทั่วถึงและได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยเข้าถึงสมาชิก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก และทันต่อเวลาตามฤดูกาลผลิต ซึ่งฝ่ายการตลาดได้จัดทำโครงการใหม่ๆ ขึ้นหลายโครงการ เช่น

Margetingmotion

         

    • โครงการมินิปั๊มเคลื่อนที่
    • โครงการเครดิตเพื่อปัจจัยการผลิต (ใช้คนค้ำ 2 คน)
    • โครงการรับซื้อข้าวเปลือก
    • โครงการสินค้า(ปุ๋ยอินทรีย์)

รายการสินค้าธุรกิจการตลาด(ปุ๋ย)

เงินสด

เงินเชื่อ

สูตร 15-15-15 (ตราหัววัวคันไถ)ดาวแดง

800

810

สูตร 16-16-8  (ตราหัววัวคันไถ)

690

700

สูตร 16-8-8   (ตราหัววัวคันไถ)

540

550

สูตร 46-0-0  (ตรากระต่าย)

610

620

สูตร 16-20-0 (ตราหัววัวคันไถ)

650

660

ทีเค ชนิดเม็ด

390

390

ทีเคน้ำ ขวดเล็ก

450

450

ทีเคน้ำ  ขวดใหญ่

1,900

1,900

ปุ๋ยอินทรีย์+เคมี ตราปลามังกร

770

770

ใหญ่ดี

900

900

กล้าดี

290

290

กันดี+งามดี

410

410

 

 หมายเหตุ : รายการปุ๋ยเคมีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

: หากสมาชิกมียอดสั่งปุ๋ยเป็นจำนวนมากสหกรณ์ฯจะจัดส่งปุ๋ยฟรีถึงจุดนัดหมาย

: การติดต่อทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดคู่มือสมาชิก สมุดเงินฝากไปด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวกต่อการบริการของสหกรณ์