ธุรกิจ รับฝากเงิน

            ขณะนี้สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและจ่ายดอกเบี้ยให้ดังนี้

            -  เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

            -  เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

            -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

Money03

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

            ข้อ  1  การขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์จะทำได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์  โดยยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ชี้แจงด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น  ต้องฝากเงินครั้งแรกไม่ตำกว่าหนึ่งร้อยบาท  ส่วนการฝากเงินครั้งต่อๆ ไป  จะฝากเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ การส่งเงินฝากเข้าบัญชีผู้ฝาก หรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งก็ได้สหกรณ์กำหนดรวมสองฉบับ

            ข้อ  2  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดขึ้นนั้น ให้สหกรณ์ด้วย  โดยใช้บัตรที่

            ข้อ  4  สหกรณ์ต้องเก็บรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากไว้ และออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ด้วย การบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากออมทรัพย์นั้น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือผู้จัดการต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน  ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้            ข้อ  3  ลายมือชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ ให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก สมุดคู่ฝากนั้นให้นำมายื่น ณ สำนักงานของสหกรณ์  เพื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากออมทรัพย์  ดอกเบี้ย  เงินถอนและเงินคงเหลือของผู้ฝากบรรดาที่มีขึ้นทุกรายการ

            สมุดคู่ฝากออมทรัพย์เล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้  ให้นำมายื่น ณ สำนักงานของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป

            ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ของตนไว้ให้ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหาย  ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่สหกรณ์โดยมิชักช้า  โดยยื่น ณ สำนักงานสหกรณ์  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดคู่ฝากเล่มใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายนั้นให้ยกเลิก

            ข้อ  5  เมื่อสหกรณ์ตกลงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ผู้ฝากรายใดก็ตามเป็นผู้ขอ  เป็นอันถือว่าผู้ฝากรายนั้นยอมรับผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ทุกประการ

            ข้อ  6  เมื่อผู้ฝากออมทรัพย์ย้ายที่อยู่ ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่สหกรณ์โดยเร็ว โดยยื่น ณ สำนักงานสหกรณ์

            ข้อ  7  ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

            ข้อ  8  ในการส่งเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สำนักงานของสหกรณ์ การเขียนใบส่งเงินฝากให้ปฏิบัติตามคำชี้แจงในสมุดคู่ฝาก เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้ว จะลงรายการเงินฝากพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากแล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

            ข้อ  9 ถ้าส่งเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีโดยมิได้นำสมุดคู่ฝากมาด้วยให้ผู้ฝากหรือผู้ส่งฝากติดต่อกับสหกรณ์ทำใบส่งเงินฝากสองฉบับ ข้อความอย่างเดียวกันยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์พร้อมด้วยจำนวนเงินฝากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์รับจำนวนเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ฝาก  โดยลงลายมือชื่อรับเงินในคู่ฉบับใบส่งเงินฝากนั้น  เพื่อให้ผู้ฝากยึดถือเป็นหลักฐานพลางก่อน  เป็นหน้าที่ของผู้ฝากที่จะยื่นสมุดเพื่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลงรายการเงินฝากนั้นให้เสร็จโดยเร็ว