ธุรกิจสินเชื่อ 

วัตถุประสงค์ของการกู้เงินสมาชิกอาจกู้เงินจากสหกรณ์ได้แต่โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

Money01

(1)  เงินกู้ระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 8.25%ต่อปี *ค่าปรับ 3%ต่อปี) ได้แก่ เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายดำเนินงานในการเกษตรตามแผนงานผลิตสำหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ เช่น

(ก) ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและโรคพืช อาหารสัตว์ วัสดุการเกษตรอย่างอื่น ค่าเครื่องมือ ค่าซ่อมแซม ค่าซื้อปศุสัตว์ สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงขาย และค่าจ้างเกี่ยวกับการเกษตร 

(ค) ค่าเช่าเกี่ยวกับการเกษตรเฉพาะที่ต้องชำระด้วยเงินสด(ข) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเพื่อขาย แปรรูป และขายผลิตผลการเกษตรซึ่งผู้กู้ผลิตขึ้น

(2) เงินกู้ระยะปานกลาง (ระยะเวลา2 ปี ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 8.25%ต่อปี *  ค่าปรับ 3%ต่อปี)(ง) ค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการเกษตร   (จ) ค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร (ฉ) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามที่จำเป็น

ได้แก่ เงินกู้เพื่อการลงทุนตามแผนการใช้เงินทุนในสินทรัพย์การเกษตรและการประกอบอาชีพซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์ได้เกินกว่าฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ เช่น 

(ก) ซื้อสัตว์ใช้งานสำหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ ซึ่งสมาชิกผู้กู้ประสงค์จะขายสัตว์นั้นส่งชำระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ข้อ 6 วรรคแรก

(ข) สร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ คันคูน้ำ ประตูกักน้ำและงานปรับปรุงที่ดินอย่างอื่น(ก) บุกเบิกหรือปรับปรุงดิน หรือซื้อที่ดินการเกษตร ซื้อรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถบรรทุก ผลิตผลทางการเกษตร

(ค) ทำสวน

(ง) วางรูปประกอบการเกษตรขึ้นใหม่เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น

(จ) ซื้อสัตว์ใช้งาน ซื้อ หรือ สร้าง หรือปรับปรุงเครื่องมือขนาดใหญ่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร

(ฉ) ซื้อ หรือ สร้าง หรือปรับปรุงบ้าน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร

(ช) ลงทุนในการเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์ปีก หรือสัตว์น้ำ และลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรและการประกอบอาชีพ

(ซ) ชำระหนี้สินเดิมเกี่ยวกับการเกษตร

(ฌ) ซื้อเครื่องมือในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว ยานพาหนะสมาชิกผู้กู้ต้องใช้เงินกู้ให้ตรงวัตถุประสงค์ที่ได้สัญญาไว้

- สหกรณ์ฯ รับทำสัญญาเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ตลอดเวลาทำการ ช่วง 08.30น.-16.30 น. (หยุด เสาร์-อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเมื่อรับคำขอกู้แล้วสหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติและนัดจ่ายเงินกู้ต่อไป(*ต้องมีหลักทรัพย์จำนองอยู่กับสหกรณ์แล้วและนำเจ้าของที่มาด้วยทุกครั้ง) 

- สหกรณ์ได้กำหนดวันทำนิติกรรมจำนองที่ดิน  ขึ้นจำนอง ไถ่ถอนจำนองที่ดินทุกวัน  จันทร์ พุธ  เวลา 8.30-14.00 น. วันศุกร์ เฉพาะช่วงเช้าเวลา 8.30-12.00 น. ในวันราชการ(*รับเฉพาะ น.ส.3ก.,โฉนด)

- แนะนำให้สมาชิกแก้ไขปัญหาการมีหนี้สินค้างชำระ ต่อสหกรณ์ (ติดขัดเรื่องจ่ายเงินคืนสหกรณ์ ปรึกษาเจ้าหน้าที่)

- การติดต่อทำธุรกิจกับสหกรณ์เอกสารที่ต้องเตรียม นำบัตร,สำเนาประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดคู่มือสมาชิก สมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวก(*ควรเตรียมมาอย่างน้อย 3-4 ชุด)

- แนะนำการใช้เงินกู้ และการชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินกู้ระยะสั้น ระยะปานกลาง (สามารถชำระเป็นรายเดือนได้ ต้นลดดอกเบี้ยลดลง 

 * ค่าปรับ 3%ต่อปี กรณีผิดสัญญา