16791

ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโรคลัมปี - สกิน  คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจและมอบเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับผลกระทบลัมปี-สกิน

download

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบโรคลัมปี - สกิน
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล ติดโรค (ตัว) ตาย (ตัว) หมายเหตุ
1 7409178 นางนงลักษณ์ นันตุ 2 -  
2 7404513 นางมาลัย โยคะสัย 1 -  
3 7404516 นางจันทร์เพ็ญ มณีรัตน์ 1 -  
4 7404515 นางเย็นใจ พืชผักหวาน 1 -  
5 3202148 นายทวี สุดรอด 1 -  
6 3208519 นางทองสุข ขุ่มด้วง 2 -  
7 4109127 นางหนูเล็ก งามบาง 2 -  
8 4109128 นางยศ จันทร์ปาน 1 -  
9 1007362 นางเหรียญทอง สันเสนาะ 1 -  
10 0510727 นางประไพ ดีมิตร - 1  
11 7407624 นางแสงจันทร์ ไสวงาม 1 -  
12 1107942 นายอินตา มั่นยืน - 1  
13 6909061 นางบุญรอด หนองนก - 1  
14 1404361 นายประพัฒ ขุ่มด้วง - 1  
15 9405887 นางสุนิตย์ สว่างตา - 2  
16 8805604 นางดวงจันทร์ ผารารักษ์ - 1  
17 8003263 นางทองม้วย พุทธโฆษ์ - 2  
18 ค611353 นางสมัย เพ็งลอง - 1  
19 1410808 นายบุญโฮม คำศรี - 1  
20 1408881 นางนิภา ภูมิโยชน์ - 1  
21 1408488 นายสุภี โฮชิน - 1  
22 1410433 นายประสิทธิ์ ศรีจันดา - 1  
23 2905862 นายทองม้วน ตาหล้า - 1  
24 ข311667 นางพยอม ผกามาศ - 1  
25 7403385 นางประสงค์ เค้าแคน 1 -  
26 9505133 นางละเอียด ยอดแดง - 1  
27 1502645 นายวิไล นามสนธิ์ 1 1  
28 ง110328 นายสังคม พาบุ - 3  
29 8204110 นางบัวกี เตวะโพธิ์ 12 1  
30 2311796 นางนางน้อย คะเหลา 1 -  
31 2307001 นางทองสวรรค์ วิเศษ 1 -  
32 2310462 นางเอียด ศรีนอก - 1  
33 1409409 นางบุษบา รักษาพล - 1  
34 6908198 นางหนูเล็ก สันเสนาะ - 1  
35 4111647 นายชัยยนต์ ชำนาญรบ 1 -  
36 3310479 นางอุดม ธรรมศรี - 1  
37 1400917 นายหวด ไสวดี - 1  
38 3201353 นายผาง ไสวดี 1 -  
39 3207046 นางลอง ศรีละว้า 1 -  
40 3202723 นายหลวง ขาวภา 1 -  
41 3207039 นางหนูกี รักษาบุญ 1 -  
42 3210699 นางอำพร ดีคลัง 2 -  
43 3209890 นางธนัชชา ทองอยู่ 3 -  
44 3209495 นางไล ขุนบาล 1 -  
45 3309313 นายคำกอง ทิทา 1 -  
46 ค410245 นายสมจิตร์ ดีแป้น - 1  
47 ค410148 นายทองพูล ซุยเพ็ง - 1  
48 ค409771 นางดวงจันทร์ คำสอน - 1  
49 ค408014 นางเตียง สมีดี - 1  
50 3010346 นางสมหมาย ใยบัว - 2  
51 0110355 นายสำราญ นูเร - 1  
52 8111063 นางสาวอารีวรรณ์ เล่ห์กล - 1  
รวม 41 35  

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง